23 maja o godz. 12:30 ogłosimy Listę Najlepszych Miejsc Pracy™ Polska 2024!
MENU

 

For English version, click here

Wytyczne w zakresie postępowania w Internecie

Spółka Great Place to Work® Institute, Inc. (dalej jako „GPTW”) pragnie zapewniać możliwość wymiany i informacji i idei, które pomagają przedsiębiorstwom oraz całej społeczności pracodawców i pracowników tworzyć świetne miejsca pracy. Użytkownicy mogą komentować artykuły publikowane na stronie internetowej spółki GPTW (dalej jako „Strona Internetowa”) oraz korzystać z jej stron w mediach społecznościowych – w szczególności w serwisach Facebook, Twitter i LinkedIn – poprzez kliknięcie odpowiedniego odnośnika na Stronie Internetowej.

Zgodność z przepisami i regulamin

Jeśli użytkownik zdecyduje się opublikować komentarz lub skorzystać z mediów społecznościowych, zobowiązuje się on przestrzegać obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony własności intelektualnej i danych osobowych.

Użytkownik zobowiązuje się również przestrzegać regulaminu Strony Internetowej.

Ponadto użytkownik zobowiązuje się przestrzegać regulaminów poszczególnych mediów społecznościowych, m.in. serwisów Facebook, Twitter i LinkedIn.

W razie niezgodności pomiędzy niniejszymi wytycznymi w zakresie postępowania w Internecie (dalej jako „Wytyczne”) a regulaminem Strony Internetowej pierwszeństwo mają niniejsze Wytyczne. Podobnie jeśli istnieje niezgodność pomiędzy niniejszymi Wytycznymi a regulaminem serwisu Facebook lub innego medium społecznościowego, pierwszeństwo mają niniejsze Wytyczne.

W przypadku gdy użytkownik naruszy niniejsze Wytyczne, otrzyma on ostrzeżenie, a następnie, w razie konieczności, dalsze publikowanie treści zostanie mu uniemożliwione.

Treści użytkownika

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że ponosi on wyłączną odpowiedzialność za wszystkie teksty, grafiki, oprogramowanie, muzykę, dźwięki, zdjęcia, klipy wideo, wiadomości, posty, dane, informacje i inne materiały swojego autorstwa (dalej łącznie jako „Treści Użytkownika”). W związku z tym użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie publikowane, rozpowszechniane lub przesyłane przez siebie Treści Użytkownika.

Użytkownik zobowiązany jest publikować materiały w sposób uczciwy i w dobrej wierze, w celu informowania innych osób i stymulowania dyskusji. Użytkownicy, którzy wywołują zamęt, nie są mile widziani. Jeśli uznamy, że użytkownik publikuje materiały w celu wywołania zamętu lub szkód, dalsze publikowanie treści zostanie mu uniemożliwione

Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać się od:

(1) publikowania lub rozpowszechniania Treści Użytkownika, które są niezgodne z prawem lub mają charakter nękający, oszczerczy, obraźliwy, stanowiący groźbę, obsceniczny, szkodliwy, deliktowy, zniesławiający lub naruszają prywatność innej osoby;

(2) publikowania lub rozpowszechniania Treści Użytkownika, które naruszają prawa autorskie, znaki towarowe, tajemnice handlowe, patenty lub inne prawa własności innych osób, w szczególności poprzez wykorzystywanie chronionych prawami autorskimi materiałów osób trzecich bez odpowiedniej zgody lub wskazania ich właściciela, wykorzystywanie znaków towarowych osób trzecich bez bez odpowiedniej zgody lub wskazania ich właściciela oraz wykorzystywanie lub rozpowszechnianie informacji należących do osób trzecich (niezależnie od tego, czy są one chronione jako tajemnica handlowa) z naruszeniem obowiązku zachowania ich w poufności;

(3) publikowania lub rozpowszechniania robaków komputerowych, wirusów lub innych szkodliwych, powodujących zakłócenia lub niebezpiecznych plików, kodów lub programów;

(4) publikowania lub rozpowszechniania materiałów reklamowych lub promocyjnych, łańcuszków internetowych, spamu, wiadomości-śmieci lub innych form niezamówionej masowej korespondencji e-mailowej skierowanej do osób lub podmiotów, które nie wyraziły zgody na ich otrzymywanie;

(5) podszywania się pod inne osoby lub podmioty; fałszywego przedstawiania lub w inny sposób niezgodnego z prawdą opisywania swojego powiązania z daną osobą lub podmiotem; umyślnego pomijania, usuwania, podrabiania lub niezgodnego z prawdą przedstawiania informacji dotyczących transmisji danych, w tym nagłówków, wiadomości zwrotnych oraz adresów protokołów internetowych; innego manipulowania identyfikatorami w celu ukrycia pochodzenia przesyłanych Treści Użytkownika;

(6) publikowania lub rozpowszechniania Treści Użytkownika, w odniesieniu do których nie ma on prawa do ich publikowania, rozpowszechniania lub przesyłania;

(7) zakłócania zwykłego przebiegu dialogu oraz podejmowania innych działań mających negatywny wpływ na zdolność użytkowników do dokonywania wymiany informacji w czasie rzeczywistym;

(8) ingerowania, zakłócania lub uszkadzania Strony Internetowej lub serwerów lub sieci z nią połączonych;

(9) atakowania innych użytkowników lub szkodzenia ich reputacji, a także wyzywania, obrażania, wyśmiewania, kpienia, prowadzenia elektronicznego stalkingu lub innego nękania innych użytkowników;

(10) obrażania, atakowania, deprecjonowania lub wyśmiewania przekonań i wyborów życiowych innych użytkowników;

(11) zbierania lub przechowywania danych osobowych innych użytkowników;

(12) brania udziału w czynnościach, które naruszają prywatność innych osób, w szczególności poprzez zbieranie i rozpowszechnianie informacji o innych użytkownikach bez ich zezwolenia – za wyjątkiem zakresu, w jakim jest to dozwolone w myśl obowiązujących przepisów;

(13) wykorzystywania Strony Internetowej do nielegalnych celów;

(14) publikowania imienia i nazwiska lub innych danych umożliwiających zidentyfikowanie danej osoby fizycznej, w tym, bez ograniczeń, danych dotyczących miejsca jej pracy i dokładnego adresu zamieszkania, chyba że za zgodą tej osoby;

(15) przekazywania lub publikowania prywatnych wiadomości otrzymanych od innych osób, chyba że za ich zgodą;

(16) wybierania nazwy użytkownika, która jest wulgarna, obsceniczna lub powoduje niewłaściwy odbiór użytkownika przez innych użytkowników.

Zdjęcia

(17) Użytkownik może publikować zdjęcia, pod warunkiem, że są one zgodne z Wytycznymi i że uzyskał on zgodę autora zdjęcia oraz wszystkich osób, które zdjęcie przedstawia.

Inne strony internetowe

(18) Użytkownik może wspominać o innych stronach internetowych, umieszczać do nich odnośniki oraz prowadzić dyskusję na ich temat w zakresie interesującym dla innych użytkowników – pod warunkiem, że strony te są zgodne z Wytycznymi.

Naruszenia niniejszych Wytycznych

(1) Jeśli użytkownik naruszy niniejsze Wytyczne, może wobec niego zostać zastosowane ostrzeżenie, zawieszenie lub trwałe uniemożliwienie korzystania ze Strony Internetowej.

(2) Uniemożliwienie korzystania ze Strony Internetowej ma miejsce wedle uznania spółki GPTW lub osób przez nią wskazanych i jest wynikiem ich wyłącznej oceny wykazanej przez użytkownika niezdolności lub niechęci do przestrzegania niniejszych Wytycznych.

Treści/korespondencja użytkownika

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że spółka GPTW co do zasady nie monitoruje Treści Użytkownika przed ich publikacją, a osoby przez nią wyznaczone mają prawo (ale nie obowiązek) dokonać, wedle ich wyłącznego uznania, edycji, niezaakceptowania, usunięcia lub przeniesienia Treści Użytkownika. Spółka GPTW oraz osoby przez nią wyznaczone mogą usunąć dowolne Treści Użytkownika, które spółka GPTW określi wedle swojego wyłącznego uznania jako niedopuszczalne z powodów prawnych lub innych.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że spółka GPTW oraz „GPTW Institute Polska” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Kazimierzowska 43/29, 02-572 Warszawa, Polska, KRS: 0000315754, NIP: 7010160499 (dalej jako „GPTW PL”) mogą zachować Treści Użytkownika oraz ujawnić je, jeśli jest to konieczne w myśl obowiązujących przepisów lub jeśli w dobrej wierze uznają one, że działania te mogą być racjonalnie konieczne (a) do celów postępowania prawnego, (b) do odpowiedzi na roszczenia oparte na twierdzeniu, że Treści Użytkownika naruszają prawa osób trzecich lub (c) do ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa spółki GPTW (lub spółki GPTW PL), jej użytkowników oraz ogółu społeczeństwa. 

Szczegółowe informacje dotyczące korzystania przez nas z danych osobowych zawartych w Treściach Użytkownika zawarte są w naszej polityce prywatności.

Publikując Treści Użytkownika na Stronie Internetowej lub przesyłając Treści Użytkownika za pomocą Strony Internetowej, użytkownik (1) oświadcza i zapewnia względem spółki GPTW, że uzyskał wszelkie konieczne licencje, zgody, zrzeczenia się praw, upoważnienia lub zezwolenia na opublikowanie lub przesłanie Treści Użytkownika oraz (2) udziela spółce GPTW nieodwołalnej, niewyłącznej i bezterminowej licencji o zasięgu światowym, z pełnym prawem udzielania sublicencji i bez obowiązku uiszczania opłat licencyjnych, na wykorzystywanie, powielanie, modyfikowanie, adaptowanie, publikowanie, tłumaczenie, tworzenie utworów zależnych, rozpowszechnianie, przesyłanie oraz publiczne wykonywanie i wyświetlanie Treści Użytkownika (w całości albo w części) lub włączanie ich (w całości albo w części) do innych utworów w obecnie znanych, jak i opracowanych przyszłości formach, mediach i technologiach.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Strona Internetowa zawiera opinie i poglądy innych użytkowników, za które spółki GPTW i GPTW PL nie ponoszą odpowiedzialności. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że spółki GPTW i GPTW PL nie ponoszą odpowiedzialności za rzetelność Treści Użytkownika opublikowanych na Stronie Internetowej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje obowiązek dokonania oceny ryzyka związanego z wykorzystaniem Treści Użytkownika i fakt ponoszenia tego ryzyka, w tym w związku z oparciem się przez inne osoby na rzetelności, kompletności lub przydatności Treści Użytkownika.

Wszelkie komentarze, materiały lub pisma przesłane przez użytkownika do spółki GPTW lub spółki GPTW PL, w tym, między innymi, pytania, komentarze, sugestie, krytykę itp., uważa się za niepoufne i nieobjęte jakimikolwiek prawami własności lub osobistymi, chyba że użytkownik wyraźnie wskaże w korespondencji, że dany materiał (i) nie jest przeznaczony do publikacji oraz (ii) zawiera informacje prywatne i zastrzeżone, które nie mogą być przedmiotem rozpowszechniania. Spółki GPTW i GPTW PL nie są w jakikolwiek sposób zobowiązane w odniesieniu do materiałów, których wykorzystywania użytkownik nie ograniczy, oraz mogą powielać, wykorzystywać, ujawniać, wystawiać, publicznie prezentować, przekształcać, edytować, skracać lub rozpowszechniać materiały, których wykorzystywanie nie zostało ograniczone, jak również opracowywać utwory zależne w odniesieniu do nich. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że opublikowany przez niego post może zostać zindeksowany przez wyszukiwarki takie, jak Yahoo lub Google. Ponadto spółki GPTW i GPTW PL mogą wykorzystywać wszelkie idee, koncepcje, wiedzę specjalistyczną (know-how) i techniki zawarte w wiadomościach przesłanych do nich przez użytkownika, w dowolnych celach, bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia ani wykonania innych zobowiązań wobec kogokolwiek, w tym użytkownika.

Przechowywanie treści

Użytkownik akceptuje fakt, że spółka GPTW może wedle własnego wyłącznego uznania i bez uprzedniego powiadomienia określić maksymalną ilość miejsca przeznaczonego na przechowywanie Treści Użytkownika umieszczonych na Stronie Internetowej lub rozpowszechnianych lub przesyłanych za jej pomocą. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że spółka GPTW nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie lub nieprzechowywanie jakichkolwiek wiadomości, komunikatów lub innych Treści Użytkownika umieszczonych na Stronie Internetowej lub rozpowszechnianych lub przesyłanych za jej pomocą.

Kontakt użytkownika z osobami trzecimi

Czynności pomiędzy użytkownikiem a osobami trzecimi poznanymi na Stronie Internetowej albo za jej pośrednictwem odbywają się wyłącznie pomiędzy użytkownikiem a tymi osobami. Spółka GPTW nie składa jakichkolwiek oświadczeń ani zapewnień w odniesieniu do towarów lub usług, które można uzyskać od takich osób trzecich, a użytkownik przyjmuje do wiadomości, że spółki GPTW i GPTW PL nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione wskutek czynności pomiędzy użytkownikiem a osobą trzecią lub wskutek obecności osób trzecich na Stronie Internetowej.

Uniemożliwienie korzystania ze Strony Internetowej

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że spółka GPTW lub osoby przez nią wskazane mogą, wedle ich wyłącznego uznania i w każdym czasie, uniemożliwić użytkownikowi korzystanie ze Strony Internetowej oraz usunąć całość Treści Użytkownika ze Strony Internetowej bez uprzedniego powiadomienia, z przyczyn, które spółka GPTW uzna wedle swojego wyłącznego uznania za właściwe. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że spółka GPTW nie ponosi odpowiedzialności względem niego ani żadnej osoby trzeciej za konsekwencje uniemożliwienia użytkownikowi dostępu do Strony Internetowej. W wypadku uniemożliwienia użytkownikowi korzystania z lub dostępu do Strony Internetowej użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w mocy pozostają postanowienia dotyczące praw własności intelektualnej, obowiązku zwolnienia z odpowiedzialności, wyłączenia określonych kwestii, zapewnień, ograniczenia odpowiedzialności i prawa właściwego.

Tłumaczenie

Niniejsze wytyczne w zakresie postępowania w Internecie zostały opublikowane na stronach internetowych podmiotów powiązanych spółki GPTW w różnych jurysdykcjach na świecie i w różnych językach. Jeśli użytkownik nie posługuje się płynnie językiem, w którym sporządzono niniejszy dokument, powinien on odwiedzić stronę internetową podmiotu powiązanego spółki Great Place to Work®, który ma siedzibę w kraju, którego językiem użytkownik posługuje się w sposób swobodny. W przypadku pytań należy skorzystać z następujących możliwości:

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI (w języku polskim)

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI (w języku angielskim)

Ostatnia aktualizacja: 8.02.2024

 


Online User Conduct Guidelines

Great Place to Work® Institute, Inc. (“GPTW”) wishes to provide opportunities to exchange information and ideas that help companies and the community at large build great workplaces. You can comment on an article posted on a GPTW website (the “Site”) or you can participate in social media websites – including, but not limited to, Facebook, Twitter and LinkedIn – by clicking on a link from the Site.

Compliance with Law & with Terms of Use

If you choose to post a comment or participate in social media, you agree to comply with all applicable laws and regulations, including, without limitation, intellectual property laws and privacy laws.

You also agree to comply with the Terms & Conditions that govern the Site.

Additionally, you agree to comply with the term and conditions that are posted on the relevant social media website – such as Facebook, Twitter or LinkedIn.

If there is any inconsistency between these Online User Conduct Guidelines (the “Guidelines”) and the Terms & Conditions posted on the Site, you agree that these GPTW Guidelines shall take precedence. Similarly, if there is any inconsistency between these Guidelines and any terms posted by Facebook or any other social media website, you agree that these GPTW Guidelines shall take precedence.

Please note that in the rare case that users violate our Guidelines, they will be sent a warning, and if necessary, will be banned from further posting.

User Content

You understand and agree that all text, graphics, software, music, sound, photographs, videos, messages, posts, data, information, or other materials (collectively, the "User Content") is the sole responsibility of the person with whom the User Content originated. Therefore, you are responsible for all User Content that you post, disseminate or transmit.

You will post honestly and in good faith and with the intention to inform and promote discussion. Users who cause disruption are not welcome. If we believe you are posting with the intent to cause disruption or harm, you will be barred from making further postings.

You agree not to:

(1) post or disseminate any User Content that is unlawful, harassing, defamatory, abusive, threatening, obscene, harmful, tortious, libelous, or invasive of another's privacy;

(2) post or disseminate any User Content that infringes or violates any party's copyright, trademark, trade secret, patent, or other proprietary right, including, but not limited to, using third party copyrighted materials without appropriate permission or attribution, using third party trademarks without appropriate permission or attribution, and using or distributing third party information (whether or not protected as a trade secret) in violation of a duty of confidentiality;

(3) post or disseminate any worms, viruses, or other harmful, disruptive, or destructive files, code, or programs;

(4) post or disseminate any advertising, promotional materials, chain letters, spam, junk mail, or any other type of unsolicited mass e-mail to people or entities that have not agreed to be part of such mailings;

(5) impersonate any person or entity; falsely state or otherwise misrepresent your affiliation with any person or entity; intentionally omit, delete, forge, or misrepresent transmission information, including headers, return mailing, and Internet protocol addresses; or otherwise manipulate identifiers to disguise the origin of any User Content transmitted;

(6) post or disseminate any User Content you do not have the right to post, disseminate, or transmit;

(7) disrupt the normal flow of dialogue or otherwise act in a manner that negatively affects other users' ability to engage in real-time exchanges;

(8) interfere with, disrupt, or harm in any way the Site or servers or networks connected to the Site;

(9) attack the character or damage the reputation of other users, name-call, insult, ridicule, mock, electronically stalk or otherwise harass another user;

(10) insult, attack, belittle, or ridicule the beliefs and life choices of other users;

(11) collect or store personal data about other users;

(12) engage in any activities that would violate the personal privacy rights of others, including but not limited to collecting and distributing information about other users without their permission, except as permitted by applicable law;

(13) use the Site for any illegal purpose;

(14) post the first and last name or any other identifying information of any individual, including without limitation, where they work, or the exact address where they live, unless you have his or her permission;

(15) forward or post private messages that someone has sent you unless you have his/her written permission; or

(16)  select a screen name that is vulgar or obscene or that misrepresents you to other users;

Photographs

(17) You are welcome to post photos, as long as they are consistent with all of our Guidelines and provided that you have obtained written consent from the photographer and from any person who is depicted.

Other Websites

(18) You may mention, link to or discuss other websites that are of interest to users, provided that websites to which you link or refer are consistent with our Guidelines.

Violations of these Guidelines

(1) If you violate these Guidelines, your actions may result in either a warning, a suspension, or permanent banning from participation in the Site.

(2) Banning is done at GPTW's discretion, by GPTW or its designees, and is the result of our sole judgment of a user's demonstrated inability or disinclination to follow our Guidelines.

User Content/Correspondence

You acknowledge that GPTW does not generally prescreen User Content, but that GPTW and its designees shall have the right (but not the obligation) in their sole discretion to edit, refuse, remove, or move any User Content. GPTW and its designees will have the right to remove any User Content that GPTW considers, in its sole discretion, objectionable, whether for legal or for other reasons.

You acknowledge and agree that GPTW and “GPTW Institute Polska” Sp. z o.o.  with registered office in Warsaw, ul. Kazimierzowska 43 /29, 02-572 Warsaw, Poland, KRS (registry number): 0000315754, NIP (tax number): 7010160499, “GPTW PL”)  may preserve User Content and may also disclose User Content if required to do so by law or in the good faith belief that such preservation or disclosure is reasonably necessary to (a) comply with legal process; (b) respond to claims that any User Content violates the rights of third parties; or (c) protect the rights, property, or personal safety of GPTW (or GPTW PL), its users, and the public. 

Details regarding our use of personally identifiable information included in User Content are set out in our are set out in our Privacy Security Notice.

By posting User Content to the Site or by transmitting User Content using the Site, you (1) represent and warrant to GPTW that you have obtained all necessary licenses, consents, waivers, releases, authorizations and/or permissions to post or transmit the User Content; and (2) grant to GPTW an irrevocable, worldwide, nonexclusive, perpetual, fully sub-licensable, royalty-free right and license to use, reproduce, modify, adapt, publish, translate, create derivative works from, distribute, transmit, publicly perform, and publicly display such User Content (in whole or part) and/or to incorporate it (in whole or in part) in other works in any form, media, or technology now known or later developed.

You acknowledge that the Site contains the opinions and views of other users for which neither GPTW nor GPTW PL is responsible. You acknowledge further that neither GPTW nor GPTW PL is responsible for the accuracy of any User Content posted on the Site. You understand and agree that you shall evaluate, and bear all risks associated with the use of any User Content, including any reliance on the accuracy, completeness, or usefulness of such User Content.

Any comments, materials, or letters sent by you to GPTW or GPTW PL regarding the Site, including, without limitation, questions, comments, suggestions, criticisms, or the like shall be deemed to be non-confidential and free of any claims of proprietary or personal rights unless you explicitly state in the correspondence that the material (i) is "not for publication" and (ii) contains "private and proprietary" information that may not be distributed. GPTW and GPTW PL will have no obligation of any kind with respect to materials that you do not restrict and GPTW and GPTW PL will be free to reproduce, use, disclose, exhibit, publicly display, transform, edit, abridge, create derivative works from, and/or distribute materials that you do not restrict. You also acknowledge that what you post may be indexed by search engines such as Yahoo or Google. Furthermore, GPTW and GPTW PL are free to use any ideas, concepts, know-how, or techniques contained in any communication you send to GPTW or GPTW PL, for any purpose whatsoever, without compensation or any other obligations to anyone, including yourself.

Storage of Content

You agree that GPTW may establish, in its sole discretion and without prior notice to you, a maximum amount of storage space for User Content maintained, disseminated, or transmitted through the Site. You agree that GPTW has no responsibility or liability for the deletion of or failure to store any messages, communications, or other User Content maintained, disseminated, or transmitted through the Site.

Your Contact with Third Parties

Your dealings with third parties found on or through the Site are solely between you and the third party. GPTW does not make any representations or warranties with respect to any goods or services that may be obtained from such third parties, and you agree that neither GPTW nor GPTW PL will have any liability with respect to any loss or damage of any kind incurred as a result of any dealings between you and any third party, or as a result of the presence of such third parties on the Site.

Termination

You agree that GPTW or its designees may, in its sole discretion, and at any time, terminate your use of the Site, and may remove or delete any or all of your User Content from the Site, without prior notice to you for any reason that GPTW, in its sole discretion, deems appropriate. You further agree that GPTW will not be liable to you or to any third party for the consequences of any termination of your use of or access to the Site. In the event of any termination of your use of or access to the Site, you agree that the provisions regarding intellectual property rights, indemnification, disclaimers, warranties, limitations of liability, and applicable law shall survive any such termination.

Translations

These Online User Content Guidelines are posted on GPTW’s affiliate websites in numerous jurisdictions around the world and in numerous languages.  If you are not fluent in the language you are reading, please visit the website of the Great Place to Work® affiliate in the country in which the language is spoken in which you are most comfortable.  For questions use one of the following features:

“CONTACT US”  (Polish language)

 “CONTACT US” (English language).

 

Last Updated: 8.02.2024

 

Strona korzysta z plików cookies w celu lepszego jej działania. Korzystając z tej strony zgadzasz się na ich użycie i przechowywanie na Twoim urządzeniu. Więcej informacji o wykorzystaniu plików cookies znajdziesz w

polityce prywatności

ZGADZAM SIĘ