Webinar na żądanie: Jak zdobyć Certyfikację™ Great Place To Work
MENU

 

For English version, click here

Regulamin strony internetowej

Witamy na naszej stronie internetowej. Spółka Great Place to Work® Institute, Inc. (dalej jako „GPTW”) przygotowała niniejszy regulamin w zgodzie z licznymi przepisami, które regulują prowadzenie stron internetowych. Regulamin ten obejmuje różne istotne kwestie, włącznie z ochroną materiałów objętych prawami autorskimi oraz innej własności intelektualnej, a także publikacją, zbieraniem i wykorzystywaniem informacji.

Niniejszy regulamin ma zastosowanie do korzystania przez użytkownika z niniejszej strony internetowej (dalej jako „Strona Internetowa”) oraz (a) wszystkich stron internetowych będących własnością lub udostępnianych przez spółkę GPTW, włącznie z wszystkimi usługami oferowanymi za pośrednictwem Strony Internetowej oraz innych stron internetowych spółki GPTW, w szczególności usług oferowanych przez „GPTW Institute Polska” Sp. z o.o. (dalej jako „GPTW PL”) z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Kazimierzowska 43/33, 02-572 Warszawa, Polska, KRS: 0000315754, NIP: 7010160499, D-U-N-S: 422202514 (dalej jako „Usługi”); (b) wszystkich ofert dotyczących oprogramowania i aplikacji będących własnością lub dostarczanych przez spółkę GPTW (dalej jako „Oprogramowanie”) oraz (c) wszystkich stron internetowych, danych, tekstów, obrazów, fotografii, ilustracji, grafik, materiałów audio i wideo oraz dokumentów, w tym artykułów, materiałów marketingowych, komunikatów prasowych oraz innych informacji i treści dostępnych na Stronie Internetowej lub za jej pośrednictwem lub na dowolnej stronie internetowej spółki GPTW.

Właścicielem Strony Internetowej jest spółka GPTW, a zarządza nią spółką GPTW PL na podstawie upoważnienia ze strony spółki GPTW. Misją spółki GPTW jest budowanie lepszego społeczeństwa poprzez wspieranie przedsiębiorstw w przekształcaniu ich miejsc pracy. Jeśli są Państwo zainteresowani tworzeniem świetnych miejsc pracy, zachęcamy do zapoznania się z treścią Strony Internetowej. Uważamy, że przeczytanie materiałów dostępnych na Stronie Internetowej, zapoznanie się z przedstawionymi na niej ideami oraz wdrożenie ich w swoim miejscu pracy sprawi, że świat będzie lepszym miejscem. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące wykorzystywania materiałów zamieszczonych na Stronie Internetowej, prosimy o zapoznanie się z niniejszym Regulaminem; mamy nadzieję, że, że na wszystkie z nich znajdą Państwo odpowiedzi. Jeśli po zapoznaniu się z niniejszym dokumentem będą mieli Państwo dodatkowe pytania, zachęcamy do kontaktu za pomocą funkcji Strony Internetowej „KONTAKT”. Mamy nadzieję, że dostępne na Stronie Internetowej materiały zachęcą Państwa do działania!

Korzystając ze Strony Internetowej, użytkownik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, akceptuje go i zobowiązuje się go przestrzegać. Jeśli użytkownik nie zgadza się z którymikolwiek z postanowień Regulaminu, powinien on zaprzestać korzystania ze Strony Internetowej.

Spółka GPTW może dokonywać zmian niniejszego Regulaminu oraz polityki prywatności w razie dodania nowych funkcji na Stronie Internetowej lub w miarę rozwoju prawa internetowego i norm w tym zakresie. Informacja o zmianach będzie wyświetlana w widocznym miejscu, ale zalecamy okresowe zapoznawanie się z niniejszym Regulaminem przy okazji odwiedzin na Stronie Internetowej.

Dalsze korzystanie z niniejszej Strony Internetowej przez użytkownika oznacza akceptację niniejszego Regulaminu, w tym akceptację  polityki prywatności oraz faktu zbierania, wykorzystywania, ujawniania, zarządzania i przechowywania Danych Osobowych (w rozumieniu  polityki prywatności).

Jeśli użytkownik nie zgadza się z którymikolwiek z postanowień regulaminu, powinien on zaprzestać korzystania ze Strony Internetowej.

Inne warunki

Niektóre części niniejszej Strony Internetowej mogą zawierać dodatkowe zasady, wytyczne lub postanowienia, które mają zastosowanie do dostępu użytkownika do tych części Strony Internetowej i które mogą być okresowo zmieniane (dalej jako „Inne Postanowienia”). Przykładowo jeśli użytkownik przesyła lub publikuje jakiekolwiek treści, w tym tekst, grafikę, oprogramowanie, muzykę, dźwięk, fotografię, klip wideo, wiadomość, komentarz, informację zwrotną, dane, informacje lub inne materiały (dalej łącznie jako „Treści Użytkownika”), powinien on zapoznać się z Wytycznymi w zakresie postępowania w Internecie, aby dowiedzieć się, w jaki sposób spółka GPTW obchodzi się z Treściami Użytkownika. Ponadto niniejsza Strona Internetowa zawiera odnośniki do platform społecznościowych takich, jak Facebook, Twitter i LinkedIn. Zachęcamy do zapoznania się z politykami prywatności oraz regulaminami tych platform przed opublikowaniem jakichkolwiek Treści Użytkownika. Jeśli użytkownik jest uczestnikiem ankiety przeprowadzanej przez spółkę GPTW lub jej Podmioty Powiązane, powinien zapoznać się z zasadami danego projektu ankietowego. W razie konfliktu lub niespójności pomiędzy niniejszym regulaminem a Innymi Postanowieniami pierwszeństwo mają Inne Postanowienia.

Przesyłanie treści przez użytkownika 

Publikując Treści Użytkownika na Stronie Internetowej lub przesyłając Treści Użytkownika za pomocą Strony Internetowej, użytkownik (1) oświadcza i zapewnia względem spółki GPTW, że uzyskał wszelkie konieczne licencje, zgody, zrzeczenia się praw, upoważnienia lub zezwolenia na opublikowanie lub przesłanie Treści Użytkownika oraz (2) udziela spółce GPTW nieodwołalnej, niewyłącznej i bezterminowej licencji o zasięgu światowym, z pełnym prawem udzielania sublicencji i bez obowiązku uiszczania opłat licencyjnych, na wykorzystywanie, powielanie, modyfikowanie, adaptowanie, publikowanie, tłumaczenie, tworzenie utworów zależnych, rozpowszechnianie, przesyłanie oraz publiczne wykonywanie i wyświetlanie Treści Użytkownika (w całości albo w części) lub włączanie ich (w całości albo w części) do innych utworów w obecnie znanych, jak i opracowanych przyszłości formach, mediach i technologiach. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że każde z przesłanych przez niego Treści Użytkownika mogą być obsługiwane przez spółkę GPTW bez zachowania poufności. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat Treści Użytkownika, w tym sposobu ich obsługi przez spółkę GPTW, należy zapoznać się z Wytycznymi w zakresi postępowania w Internecie.

Korzystanie ze Strony Internetowej

Niektóre części Strony Internetowej mogą być zastrzeżone dla upoważnionych użytkowników, którzy mogą być zobowiązani do korzystania z hasła. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać innym osobom jakichkolwiek haseł ani innych danych dostępowych do Strony Internetowej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi odpowiedzialność za poufność swoich haseł oraz innych danych dostępowych do Strony Internetowej, jak również za wszelkie działania będące skutkiem wykorzystania jego haseł lub danych dostępowych do Strony Internetowej. Użytkownik zobowiązuje się również niezwłocznie powiadomić spółkę GPTW lub spółkę GPTW PL w wypadku, gdy stwierdzi nieupoważnione wykorzystanie jego hasła (haseł) lub innych danych dostępowych do Strony Internetowej.

Użytkownik zobowiązuje się nie uzyskiwać dostępu do Strony Internetowej i nie korzystać z niej w sposób, który mógłby uszkodzić, zablokować, utrudnić działanie lub w nieuzasadniony sposób obciążyć Stronę Internetową, jej hosta, serwery, sieć lub systemy lub innych użytkowników. Użytkownik zobowiązuje się w żaden sposób nie ingerować w działanie Strony Internetowej (w tym w realizację jakichkolwiek Usług), nie przesyłać jakichkolwiek wirusów ani robaków komputerowych na Stronę Internetową, nie korzystać z programów typu spider i robot oraz innych zautomatyzowanych mechanizmów celem uzyskania dostępu do Strony Internetowej, jej serwerów lub jej systemów, a także nie podejmować działań takich, jak flooding, spamming, mail-bombing i crashing oraz nie przesyłać w żaden inny sposób pozostałym użytkownikom Strony Internetowej niezamówionych treści. Użytkownik zobowiązuje się również nie podejmować prób uzyskania dostępu do danych, które nie są przeznaczone do wykorzystywania przez niego, logowania się na serwer lub konto, do dostępu do których nie jest on upoważniony, oraz nie sondować, nie skanować ani nie testować bez upoważnienia podatności jakichkolwiek systemów lub sieci związanych ze Stroną Internetową.

Oprogramowanie

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niniejszy regulamin ma zastosowanie do korzystania przez niego z Oprogramowania (zgodnie z powyższą definicją tego pojęcia) dostarczonego przez spółkę GPTW lub udostępnionego za pośrednictwem Strony Internetowej, niezależnie od tego czy obowiązują umowy licencyjne lub umowy z użytkownikiem końcowym. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że (1) korzystanie przez niego z Oprogramowania może mieć miejsce wyłącznie do celów prywatnych lub niekomercyjnych; (2) nie będzie on podejmował prób przerobienia lub zmodyfikowania Oprogramowania; (3) nie może on podejmować działań w zakresie inżynierii odwrotnej, dekompilacji ani innych form uzyskania dostępu do kodu źródłowego Oprogramowania; (4) nie może on podejmować prób obejścia lub zablokowania Oprogramowania lub jego zamierzonego działania oraz (5) nie może on kopiować, udzielać sublicencji, cedować, przenosić, rozpowszechniać, przesyłać ani w inny sposób wykorzystywać Oprogramowania bez uprzedniej pisemnej zgody spółki GPTW lub spółki GPTW PL działającej w jej imieniu.

Usługi

Spółka GPTW może w każdym czasie zmienić lub usunąć Usługi oferowane na Stronie Internetowej lub za jej pomocą. Spółka GPTW nie składa jakichkolwiek oświadczeń co do dostępności Usług w lokalizacji użytkownika, a odniesienie do Usługi zawarte na Stronie Internetowej nie oznacza, że Usługi będą dostępne dla użytkownika lub w jego lokalizacji.

Prawa autorskie i zezwolenia

Użytkownik może przeglądać Stronę Internetową bez ograniczeń. Co do zasady, o ile nie wskazano inaczej, użytkownik może przeglądać i drukować odpisy materiałów ze Strony Internetowej, pod warunkiem, że (1) materiały te wykorzystywane są wyłącznie do celów niekomercyjnych oraz (2) zachowane zostaną, bez zmian, wszelkie informacje o prawach autorskich, znakach towarowych oraz innych prawach, które umieszczono w materiałach opublikowanych na Stronie Internetowej.

Bez uprzedniego pisemnego zezwolenia spółki GPTW użytkownik nie może sporządzać ani rozpowszechniać kopii materiałów zawartych na Stronie Internetowej do celów komercyjnych. Bez uprzedniego pisemnego zezwolenia spółki GPTW żadne z materiałów pozyskanych ze Strony Internetowej (w tym oprogramowanie, kod HTML oraz inny kod) nie mogą być poddawane działaniom z zakresu inżynierii odwrotnej, deasemblacji, dekompilacji, transkrypcji, przechowywania w systemie pobierania, tłumaczenia na dany język, w tym język komputerowy, retransmisji w jakiejkolwiek formie i za pomocą jakichkolwiek środków (elektronicznych, mechanicznych, opartych na fotoreprodukcji lub nagrywaniu i innych), odsprzedaży lub redystrybucji.

O ile nie wskazano inaczej, całość treści dostępnych na Stronie Internetowej objęta jest następującym zastrzeżeniem:

Copyright © GREAT PLACE TO WORK® INSTITUTE, INC.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Spółka GPTW stosuje politykę wyłączania dostępu do usług użytkownikom, którzy umyślnie lub uporczywie naruszają powyższe postanowienia.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zezwolenia na wykorzystywanie materiałów ze Strony Internetowej, należy skontaktować się z nami pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Znaki towarowe

Wiele znaków towarowych/usługowych lub logo (dalej jako „Znaki”) wyświetlanych na Stronie Internetowej identyfikuje usługi i produkty spółki GPTW oraz informuje odbiorców o źródle tych usług i produktów. Nieprawidłowe wykorzystywanie Znaków przez użytkownika jest surowo zabronione. Powyższe obejmuje wykorzystywanie Znaków:

  • w sposób mogący wprowadzać w błąd;
  • w celu oznaczenia produktów lub usług użytkownika;
  • w znakach towarowych lub usługowych użytkownika, jako takie znaki lub jako ich część;
  • w sposób, który błędnie sugeruje sponsoring, poparcie lub inny związek z produktami, usługami lub inną działalnością użytkownika lub
  • w sposób, który dyskredytuje lub osłabia renomę Znaków.

Użytkownik zobowiązuje się nie wyświetlać ani w inny sposób nie wykorzystywać Znaków bez uprzedniego pisemnego zezwolenia spółki GPTW. Wnioski w tym zakresie należy kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Każdy wniosek zostanie poddany ocenie, a odpowiedź zostanie przesłana tak szybko, jak to możliwe.

Noty prawne oraz ograniczenie odpowiedzialności i zapewnień

Strona Internetowa może zawierać nieścisłości techniczne, błędy typograficzne oraz nieaktualne informacje. Spółka GPTW nie składa żadnych oświadczeń co do rzetelności, wiarygodności, kompletności lub aktualności opublikowanych informacji ani żadnych zapewnień co do tego, że Strona Internetowa będzie spełniać oczekiwania użytkownika. Spółka GPTW zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Strony Internetowej w każdym czasie. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJE, ŻE KORZYSTANIE PRZEZ NIEGO ZE STRONY INTERNETOWEJ, W TYM OPROGRAMOWANIA I USŁUG OFEROWANYCH NA NIEJ LUB ZA JEJ POŚREDNICTWEM, MA MIEJSCE NA JEGO WŁASNE RYZYKO. SPÓŁKA GPTW ANI SPÓŁKA GPTW PL NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY SZCZEGÓLNE, BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, UBOCZNE, WYNIKOWE LUB O CHARAKTERZE RETORSYJNYM, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, UTRACONE PRZYCHODY LUB ZYSKI, WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z, UZYSKANIA DOSTĘPU DO LUB NIEZDOLNOŚCI DO KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA, USŁUG LUB STRONY INTERNETOWEJ. (JAKO ŻE W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKOWE LUB UBOCZNE JEST NIEMOŻLIWE, POWYŻSZE OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA). SPÓŁKA GPTW NIE SKŁADA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, CO DO PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ OPROGRAMOWANIA, MATERIAŁÓW LUB USŁUG DOSTĘPNYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ LUB ICH PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU – WSZYSTKIE ONE OFEROWANE SĄ W STANIE „W JAKIM SĄ”. SPÓŁKA GPTW NIE SKŁADA ŻADNYCH GWARANCJI CO DO BRAKU NARUSZEŃ. SPÓŁKA GPTW ORAZ SPÓŁKA GPTW PL NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY POWSTAŁE W SPRZĘCIE LUB INNYM MIENIU UŻYTKOWNIKA ANI ZA WIRUSY, KTÓRE MOGĄ JE ZAINFEKOWAĆ, WSKUTEK DOSTĘPU DO, KORZYSTANIA Z LUB PRZEGLĄDANIA STRONY INTERNETOWEJ LUB POBRANIA JAKIEGOKOLWIEK OPROGRAMOWANIA LUB MATERIAŁÓW ZE STRONY INTERNETOWEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA.

Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik zobowiązany jest zwolnić spółkę GPTW, jej podmioty powiązane (w szczególności spółkę GPTW PL) oraz jej członków zarządu, pracowników, w tym pracowników wyższego stopnia, i przedstawicieli z wszelkiej odpowiedzialności, strat, roszczeń, żądań, sporów, odszkodowań i kosztów wszelkiego rodzaju, w tym, bez ograniczeń, uzasadnionych kosztów pomocy prawnej, oraz kosztów sporów sądowych wynikłych z korzystania przez użytkownika ze Strony Internetowej, włącznie z Oprogramowaniem lub Usługami oferowanymi za jej pośrednictwem, z Treści Użytkownika przesłanych za jej pomocą oraz z naruszenia przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub polityki prywatności w związku z tymi zdarzeniami.

Ograniczenie odpowiedzialności w zakresie własności intelektualnej

Spółka GPTW szanuje prawa własności intelektualnej innych osób i oczekuje od użytkowników Strony Internetowej, że będą postępować w ten sam sposób. Jeśli użytkownik uważa, że jego dzieło zostało wykorzystane w sposób, który stanowi naruszenie prawa autorskiego, zobowiązany jest on przekazać wyznaczonemu przedstawicielowi spółki GPTW ds. praw autorskich w formie pisemnego powiadomienia (zgodnie z § 512(c) tytułu 17 kodeksu Stanów Zjednoczonych):

(1) określenie objętych prawami autorskimi dzieł, w odniesieniu do których użytkownik twierdzi, że miało miejsce naruszenie;

(2) określenie miejsca na Stronie Internetowej, w którym znajduje się materiał, w odniesieniu do którego użytkownik twierdzi, że miało miejsce naruszenie;

(3) oświadczenie, że użytkownik jest w dobrej wierze przekonany, że wykorzystanie przedmiotowego materiału nie zostało zatwierdzone przez właściciela praw autorskich lub jego przedstawiciela oraz nie wynika z przepisów prawa, w tym przepisów o dozwolonym użytku;

(4) oświadczenie, że informacje zawarte w powiadomieniu są rzetelne oraz, pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, że użytkownik jest wyłącznym właścicielem prawa autorskiego, które miało zostać naruszone, lub jest upoważniony do działania w imieniu wyłącznego właściciela;

(5) adres, numer telefonu i adres e-mailowy użytkownika oraz

(6) podpis fizyczny lub elektroniczny użytkownika.

Z wyznaczonym przedstawicielem spółki GPTW, któremu należy zgłosić naruszenie prawa autorskiego na niniejszej Stronie Internetowej, można skontaktować się w następujący sposób:

General Counsel

1999 Harrison Street, Suite 2070

Oakland, CA 94612

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Podobnie jeśli użytkownik uważa, że miało miejsce naruszenie dotyczące jego znaków towarowych lub usługowych lub że jego wizerunek został wykorzystany bez jego zgody, powinien on powiadomić wyznaczonego przedstawiciela spółki GPTW.

Rozstrzyganie sporów

Wszelkie pozwy dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu podlegają wniesieniu do sądów federalnych lub lokalnych w San Francisco w stanie Kalifornia w Stanach Zjednoczonych, w zależności od tego, który z tych sądów jest właściwy i jurysdykcję których z nich użytkownik zaakceptuje w swoim pozwie. Jeśli sąd stwierdzi wystąpienie naruszenia, będzie on mógł wydać nakaz lub zakaz sądowy oraz przyznać spółce GPTW odszkodowanie i zwrot kosztów pomocy prawnej, a także orzec inne środki, które uzna on za odpowiednie.

Obowiązujące przepisy i jurysdykcja

Prawem właściwym dla niniejszej Strony Internetowej jest prawo Stanów Zjednoczonych, w tym amerykańskie federalne prawo autorskie i przepisy o ochronie znaków towarowych, jak również przepisy prawa stanu Kalifornia mające zastosowanie do umów zawieranych i podlegających wykonaniu w całości w tym stanie, z wyłączeniem norm kolizyjnych i dotyczących prawa właściwego. Odwiedzając Stronę Internetową i korzystając z niej, użytkownik akceptuje jurysdykcję sądów w stanie Kalifornia oraz doręczanie pism procesowych pocztą. Użytkownik niniejszym zrzeka się prawa powoływania się na zarzut braku właściwości rzeczowej lub miejscowej sądu, które mogłoby mu w przeciwnym wypadku przysługiwać.

Zgodność z przepisami

Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać Strony Internetowej ani Oprogramowania lub Usług dostępnych na niej lub za jej pośrednictwem do celów zabronionych w niniejszym regulaminie lub niezgodnych z prawem. Ponadto użytkownik zobowiązuje się nie uzyskiwać dostępu do, nie pobierać i nie eksportować Strony Internetowej ani Oprogramowania lub Usług dostępnych na niej lub za jej pośrednictwem w sposób naruszający obowiązujące przepisy lub zasady. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich przepisów o eksporcie oraz ograniczeń i regulacji określonych przez amerykańskie i zagraniczne agencje i organy (jeśli mają zastosowanie) oraz nie udostępniać Strony Internetowej ani Oprogramowania lub Usług dostępnych na niej lub za jej pośrednictwem z naruszeniem tych ograniczeń, przepisów, zasad lub regulacji lub bez uzyskania koniecznych zezwoleń.

Siła wyższa

Bez uszczerbku względem innych postanowień niniejszego regulaminu, w wypadku, gdy wykonywanie zobowiązań spółki GPTW zostanie uniemożliwione przez katastrofę naturalną, ograniczenia rządowe, wojnę, działania wojenne, blokadę, niepokoje społeczne, strajk, lokaut lub inną przyczynę pozostającą poza racjonalną kontrolą spółki GPTW lub spółki GPGTW PL, żadna z nich nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu swoich zobowiązań. Spółka GPTW niezwłocznie powiadomi użytkownika o wystąpieniu działania siły wyższej. Postanowienia niniejszego artykułu nie wyłączają, a jedynie zawieszają obowiązek spółki GPTW (oraz – w zakresie, w jakim świadczenie Usług przez spółkę GPTW PL wymaga korzystania ze Strony Internetowej dotkniętej działaniem siły wyższej – również spółki GPTW PL) do wykonania jej zobowiązań, co musi nastąpić tak szybko, jak to praktycznie możliwe po ustaniu działania siły wyższej.

Nagłówki

W niniejszym Regulaminie nagłówki mają wyłącznie charakter redakcyjny. Nie mogą one być brane pod uwagę przy interpretacji lub wykładni Regulaminu.

Zakaz cesji

Bez uprzedniej pisemnej i wyraźnej zgody spółki GPTW użytkownik nie może dokonać cesji swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.

Nieważność postanowień

W wypadku, gdy dane z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niewymagalne, postanowienie to interpretuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami w sposób maksymalnie zbliżony do jego pierwotnego celu, a pozostałe postanowienia pozostają w pełnej mocy.

Brak zrzeczenia się praw

Niedochodzenie przez spółkę GPTW wykonania danego postanowienia niniejszego Regulaminu nie może być interpretowane jako zrzeczenie się obowiązywania tego postanowienia lub wynikającego z niego uprawnienia.

Zmiany Regulaminu

Zmiany niniejszego Regulaminu wymagają opublikowania jego nowej treści na Stronie Internetowej, a powiadomienie lub inna informacja przesłane przez Stronę Internetową lub jej przedstawiciela użytkownikowi w sposób inny niż ich publikacja na niniejszej podstronie nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu ani zrzeczenia się praw z niego wynikających, chyba zmiana taka lub zrzeczenie się takie ma formę pisemną i zostało sporządzone przez upoważnionego pracownika wyższego szczebla lub przedstawiciela spółki GPTW.

Całość porozumienia

Niniejszy Regulamin stanowi całość porozumienia pomiędzy spółką GPTW a użytkownikiem w odniesieniu do Strony Internetowej.

Tłumaczenie

Niniejszy Regulamin został opublikowany na stronach internetowych Podmiotów Powiązanych spółki GPTW w różnych jurysdykcjach na świecie i w różnych językach. Jeśli użytkownik nie posługuje się płynnie językiem, w którym sporządzono niniejszy dokument, powinien on odwiedzić stronę internetową Podmiotu Powiązanego spółki Great Place to Work®, który ma siedzibę w kraju, którego językiem użytkownik posługuje się w sposób swobodny. Należy pamiętać, że wersje te mogą się pomiędzy sobą w pewnym stopniu różnić ze względu na lokalizację oraz świadczenie usług przez dany Podmiot Powiązany spółki GPTW, w związku z czym mają one charakter wyłącznie pomocniczy. W zakresie, w jakim zastosowanie ma niniejsza wersja Regulaminu, ma ona pierwszeństwo w razie rozbieżności względem innych wersji. W razie pytań należy skorzystać z funkcji „KONTAKT”.

KORZYSTAJĄC Z NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ, UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE NINIEJSZY REGULAMIN I JEGO PÓŹNIEJSZE ZMIANY. WARUNKIEM KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA JEST JEGO ZOBOWIĄZANIE DO NIEWYKORZYSTYWANIA JEJ DO NIEZGODNYCH Z PRAWEM CELÓW.

W razie pytań dotyczących regulaminu prosimy o kontakt pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Ostatnia aktualizacja: 26.06.2024

 


Site Terms and Conditions

HELLO and WELCOME to our website. We, Great Place to Work® Institute, Inc. (“GPTW”), have posted these terms and conditions to be in compliance with numerous laws that regulate the operation of an Internet website. The terms and conditions cover a variety of important issues, including the protection of copyrighted material and other intellectual property, and the presentation, collection and use of information.

These terms and conditions apply to your use of this website (the “Site”) and they also apply to:  (a) all websites owned and/or provided by GPTW including all services offered through this Site and/or any other GPTW website, in particular services of “GPTW Institute Polska” Sp. z o.o.  (“GPTW PL”) with registered office in Warsaw, ul. Kazimierzowska 43 /33, 02-572 Warsaw, Poland, KRS (registry number): 0000315754, NIP (tax number): 7010160499, D-U-N-S: 422202514 (the “Services”); (b) all software offerings and applications owned and/or provided by GPTW and/or available on or through this Site or any other GPTW website (the “Software”); and (c) all web pages, data, text, images, photographs, illustrations, graphics, audio, video, and documents including articles, marketing materials, press releases and other information and content available on or through this Site or any GPTW website.

The Site is owned by GPTW and is managed by a GPTW PL under the authority granted to it by GPTW. GPTW's mission is to build a better society by helping companies transform their workplaces. If you are interested in helping to create great workplaces, then please spend some time on our Site. We think that if you read the materials on the Site, subscribe to the ideas presented, and are able to implement them in your workplace, that the world will become a better place. If you have any questions about the use of materials on the Site, please read on; we hope that all of your questions will be answered. If, after reading, you have additional questions, please contact us using the “CONTACT US” feature of the Site.  We hope that the material presented will inspire you to take action!

By accessing and using this Site, you acknowledge that you have read and understand these Terms & Conditions, and that you accept them and agree to be legally bound by them. You should not use this Site if you have any objections to any of these Terms & Conditions.

GPTW may revise these Terms & Conditions and the Privacy & Security Notice over time as new features are added to the Site or as Internet law and standards evolve. Those changes will be posted prominently but we recommend that you read these Terms & Conditions periodically when you visit the Site.

Your continued participation on this Site indicates your acceptance of this Terms & Conditions, including your acceptance of the Privacy & Security Notice  and of the collection, use, disclosure, management and storage of your Personal Information (as defined in the Privacy & Security Notice).

If you have any objections to any of these Terms & Conditions, you should immediately discontinue use of the Site.

Other Terms

Some areas of this Site may have additional rules, guidelines, and/or other terms and conditions that apply to your access and/or use of that area of the Site and that may be revised from time to time ("Other Terms"). For example, if you transmit or post any content, including any text, graphics, software, music, sound, photographs, videos, messages, comments, feedback, data, information, or other materials (collectively, the “User Content”), please review our Online User Conduct Guidelines to learn how GPTW handles User Content. Additionally, this Site provides links to social media websites such as Facebook, Twitter and LinkedIn. We recommend that you review the privacy policies and other terms and conditions of these websites before posting any User Content. And if you are a participant in a survey conducted by GPTW or GPTW Affiliates, please review the terms that govern the particular survey project. If there is a conflict or inconsistency between any of these Terms & Conditions and the Other Terms, the Other Terms shall take precedence.

Submissions of User Content by You 

In the event that you transmit or post any User Content on or to the Site, you (1) represent and warrant to GPTW that you have obtained all necessary licenses, consents, waivers, releases, authorizations and/or permissions to post or transmit such User Content; and (2) grant to GPTW an irrevocable, worldwide, nonexclusive, perpetual, fully sub-licensable, royalty- free right and license to use, reproduce, modify, adapt, publish, translate, create derivative works from, distribute, transmit, publicly perform, and publicly display such Content (in whole or part) and/or to incorporate it (in whole or in part) in other works in any form, media, or technology now known or later developed. You acknowledge that any User Content submitted by you may be handled by GPTW on a non-confidential basis. Please review the Online User Conduct Guidelines for more information about User Content including how GPTW handles User Content.

Use of the Site

Certain areas of the Site may be restricted to authorized users who may be required to use a password. You agree that you will not share any password(s) nor any other Site access information. You agree that you will be responsible for maintaining the confidentiality of your password(s) and any other Site access information, and that you will be responsible for any and all activities that occur as a result of using your password(s) and/or other Site access information. You further agree that you will notify GPTW or GPTW PL immediately in the event that you discover any unauthorized use of your password(s) or other Site access information.

You agree that you will not access or use the Site in any manner that could damage, disable, impair or cause undue burden on the Site and/or its host, servers, network, systems or other users. You agree that you will not attempt to interfere in any way with the operation of the Site (including with the delivery of any Services), that you will not transmit any virus or worm to the Site, that you will not use any spider, robot or any other automated mechanism to access the Site and/or its servers or systems, and that you will not engage in flooding, spamming, mail-bombing, crashing or otherwise sending unsolicited email to other users of the Site. You further agree that you will not attempt to access data that is not intended for your use, that you will not attempt to log on to a server or account that you are not authorized to access, and that you will not probe, scan or test the vulnerability of any system or network related in any way to the Site without authorization.

Software

You acknowledge that these Terms & Conditions govern your use of any Software (as defined above) provided by GPTW and/or made available through the Site, whether or not there are license agreements and/or end user agreements. Unless otherwise agreed in writing, you acknowledge that (1) your use of the Software shall be only for personal and/or noncommercial purposes; (2) you shall not attempt to alter or modify the Software; (3) you shall not reverse engineer, decompile, or otherwise attempt to gain access to the source code for the Software; (4) you shall not attempt to circumvent or disable the Software or its intended purpose; and (5) you shall not copy, sublicense, assign, transfer, distribute, transmit or otherwise use the Software without the express prior written consent of GPTW or GPTW PL acting on its behalf.

Services

GPTW may change or eliminate Services offered on or through the Site at any time. GPTW makes no representation that any Services are available for use in your location, and a reference to Services on the Site does not imply that the Services will be available to you and/or in your location.

Copyright and Permissions

Please feel free to browse the Site. In general, and unless otherwise posted, you may review and print copies of material from the Site, provided that the material (1) is used only for non-commercial purposes, and (2) retains, without alteration, all copyright, trademark, and other proprietary notices displayed on the material as posted on the Site.

You are not permitted to make or distribute copies of material on the Site for any commercial purpose without prior written permission from GPTW. None of the material obtained on the Site (including all software, HTML code, and other code) may be reverse-engineered, disassembled, decompiled, transcribed, stored in a retrieval system, translated into any language or computer language, retransmitted in any form or by any means (electronic, mechanical, photo-reproduction, recordation, or otherwise), resold or redistributed without the prior written permission of GPTW.

Except as otherwise noted, all content of the Site is:

Copyright © GREAT PLACE TO WORK® INSTITUTE, INC.

All rights reserved.

GPTW has a policy of terminating services to users who willfully and/or repeatedly infringe.

For further information regarding permission to use material from the Site, please contact us at Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Trademarks

Many of the trademarks/service marks and/or logos (the “Mark(s)”) displayed on the Site identify the services and products of GPTW and inform the public as to the source of those services and products. Your misuse of any Mark is strictly prohibited, including without limitation, your use of Marks in any of the following ways:

  • In a manner likely to cause confusion;
  • To identify your products or services;
  • In, as, or part of your own trademarks or service marks;
  • In a manner that inaccurately implies a sponsorship, endorsement, or other connection with your products, services or other activities; or
  • In a manner that disparages or dilutes the Marks.

You agree not to display or otherwise use the Marks without prior written permission from GPTW. Please make such requests by email to Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  .  We will evaluate your request and respond as soon as possible.

Disclaimers and Limitation of Liabilities and Warranties

The Site may contain technical inaccuracies, typographical errors, and out of date information. GPTW makes no representations as to the accuracy, reliability, completeness, or timeliness of the information posted, and GPTW makes no warranty that the Site will meet your requirements. GPTW reserves the right to make changes to the Site at any time. YOU UNDERSTAND, ACKNOWLEDGE, AND AGREE THAT YOUR USE OF THE SITE, INCLUDING THE SOFTWARE AND SERVICES OFFERED ON OR THROUGH THE SITE, IS AT YOUR OWN RISK. NEITHER GPTW NOR GPTW PL SHALL BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, PUNITIVE, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, LOST REVENUES OR LOST PROFITS, WHICH MAY RESULT FROM THE USE OF, ACCESS TO, OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE, SERVICES AND/OR SITE. (BECAUSE SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE LIMITATION OR EXCLUSION OF LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.) GPTW MAKES NO WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO THE MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE WITH RESPECT TO ANY SOFTWARE, MATERIALS AND/OR SERVICES AVAILABLE FROM THE SITE, ALL OF WHICH ARE BEING OFFERED “AS IS.” GPTW MAKES NO WARRANTY OF NONINFRINGEMENT. GPTW ASSUMES NO RESPONSIBILITY AND NEITHER GPTW NOR GPTW PL SHALL BE LIABLE FOR ANY DAMAGES TO, OR VIRUSES THAT MAY INFECT, YOUR COMPUTER EQUIPMENT OR OTHER PROPERTY ON ACCOUNT OF YOUR ACCESS TO, USE OF, OR BROWSING THE SITE OR YOUR DOWNLOADING OF ANY SOFTWARE OR MATERIALS FROM THE SITE.

Indemnification

You shall indemnify and hold harmless GPTW, its affiliates (in particular GPTW PL), officers, employees, and agents, from and against any and all liability, losses, claims, demands, disputes, damages, and costs of any kind, including, without limitation, reasonable attorneys’ fees and costs of litigation resulting from or in any way connected with your use of the Site, including any Software and/or Services offered through the Site, Content that you submit through the Site, and/or your breach of any of the provisions of the Terms & Conditions and/or the Privacy & Security Notice.

Intellectual Property Limitation of Liability

GPTW respects the intellectual property of others, and we ask visitors to our Site to do the same. If you believe your work has been used in a way that constitutes copyright infringement, the following information in the form of a written notification (pursuant to 17 U.S.C. § 512(c)) must be provided to the designated Copyright Agent of GPTW:

(1) Identification of the copyrighted work(s) that you claim has been infringed;

(2) Identification of where the material that you claim to be infringing is located on the Site;

(3) A statement that you have a good faith belief that use of the disputed material is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law, including the law of copyright fair use;

(4)  A statement that the information in the notification is accurate, and under penalty of perjury, that you are the owner of an exclusive copyright that is allegedly infringed or are authorized to act on the copyright owner’s behalf;

(5) Your address, telephone number, and e-mail address; and

(6) Your physical or electronic signature.

The designated agent of GPTW for notification of claims of copyright infringement on this Site can be reached as follows:

General Counsel

1999 Harrison Street, Suite 2070

Oakland, CA 94612

E-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Similarly, if you believe any of your trademarks or service marks have been infringed, or if you believe that your image has been used without your consent, please notify the designated agent of GPTW.

Dispute Resolution

Any action based on a breach of any provision of these Terms & Conditions shall be brought to the federal or local courts presiding in San Francisco, California, United States, whichever is appropriate, and to whose jurisdiction you consent in such an action. If a breach is found by the court, the court shall have the right to issue an injunction, and grant to GPTW its damages and attorneys’ fees and such other and further relief as the court may deem appropriate.

Applicable Laws and Jurisdictional Issues

The Site shall be governed by the laws of the United States, including U.S. federal copyright and trademark laws, and the laws of the State of California applicable to contracts entered into and to be wholly performed therein without regard to conflict of laws or choice of law principles. By visiting and using the Site, you consent to the jurisdiction of the courts presiding in California and you agree to accept service of process by mail. You hereby waive any and all jurisdictional and venue defenses that might otherwise be available.

Compliance with Laws

You agree that you will not use the Site or the Software or Services provided on or through the Site for any purpose that is prohibited by these Terms & Conditions or that is unlawful. Further, you agree not to access, download, use or export the Site or Software or Services provided on or through the Site, in violation of any applicable laws, rules or regulations. You agree to comply with all export laws and restrictions and regulations of any United States or foreign agency or authority (if applicable), and not to directly or indirectly provide or otherwise make available the Site or Software or Services provided on or through the Site in violation of any such restrictions, laws, rules or regulations, or without all necessary approvals.

Force Majeure

Notwithstanding any other provision contained in these Terms & Conditions, in the event that the performance of any obligation of GPTW is prevented due to acts of God or any government restriction, wars, hostilities, blockades, civil disturbances, strikes, lockouts, or any other cause beyond the reasonable control of GPTW or GPTW PL, then neither GPTW or GPTW PL shall be responsible to you for any failure or delay in the performance of its obligations. GPTW shall promptly notify you of such force majeure condition. The terms of this clause shall not exempt, but merely suspend, GPTW (and, to the extent that the provision of Services by a GPTW PL requires the use of the Site which is affected by such Force Majeure – also a Polish GPTW PL) from its duty to perform until as soon as practicable after a force majeure condition ceases to exist.

Headings

The headings of each of these Terms & Conditions are for convenience of reference only. Such headings shall be ignored in the interpretation or construction of any of these terms and conditions.

No Assignment

You may not assign your rights or obligations under these Terms & Conditions without the prior express written consent of GPTW.

Invalidity of Provisions

In the event that any portion of these Terms & Conditions is held to be unenforceable, the unenforceable portion shall be construed in accordance with applicable law as nearly as possible to reflect the original intention and the remainder of the provisions shall remain in full force and effect.

No Waiver

Any failure by GPTW to insist upon or enforce strict performance of any provision of these Terms & Conditions shall not be construed as a waiver of any provision or right.

Changes to the Terms & Conditions

No changes to these Terms & Conditions shall be made except by a revised posting on this Site, and no advice or other information provided by the Site or its representatives to any user in any manner which is not posted on this page will constitute any amendment of, waiver or change to these Terms & Conditions, unless such an amendment, waiver or change is in writing from an authorized officer or representative of GPTW.

Complete Understanding

These Terms & Conditions constitute the entire understanding between GPTW and you with respect to the Site.

Translations

These Terms & Conditions are posted on GPTW’s affiliate websites in numerous jurisdictions around the world and in numerous languages. If you are not fluent in the language you are reading, please visit the website of the Great Place to Work® affiliate in the country in which the language is spoken in which you are most comfortable. Please bear in mind that these versions may differ to some extent due to their localization and the provision of services by different GPTW Affiliate, so they are only of an auxiliary nature. To the extent that these particular Terms & Conditions apply, they shall prevail in the event of any discrepancies between such versions. For questions use the “CONTACT US”  feature.

BY USING THE SITE, YOU SIGNIFY YOUR ASSENT TO THESE TERMS & CONDITIONS AND ANY SUBSEQUENT MODIFICATIONS. AS A CONDITION OF YOUR USE OF THE SITE, YOU WARRANT THAT YOU WILL NOT USE THE SITE FOR ANY PURPOSE THAT IS UNLAWFUL.

If you have any questions about our Terms & Conditions, please contact us by email at Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Last Updated: 26.06.2024

 

Strona korzysta z plików cookies w celu lepszego jej działania. Korzystając z tej strony zgadzasz się na ich użycie i przechowywanie na Twoim urządzeniu. Więcej informacji o wykorzystaniu plików cookies znajdziesz w

polityce prywatności

ZGADZAM SIĘ