Webinar na żądanie: Jak zdobyć Certyfikację™ Great Place To Work
MENU

 

For English version, click here

Regulamin certyfikacji Great Place To Work® Certified™ oraz list Najlepszych Miejsc Pracy™

Niniejszy regulamin certyfikacji Great Place To Work® Certified™ oraz list Najlepszych Miejsc Pracy™ ma zastosowanie do Zamówień zawartych z „GPTW Institute Polska” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Kazimierzowska 43/33, 02-572 Warszawa, Polska, KRS: 0000315754, NIP: 7010160499, D-U-N-S: 422202514 (dalej jako „Great Place to Work”), które zawierają bezpośrednie odniesienie do niego. Żadne z pakietów oceny Great Place To Work (Assess, Analyze, Accelerate) nie podlegają zwrotowi w zakresie zapłaconej ceny, a wszystkie zawarte w pakiecie komponenty mogą zostać wykorzystane tylko w ciągu jednego roku od dnia zakupu.

1. Wymogi do uzyskania certyfikacji

Wszystkie pakiety oceny Great Place To Work (Assess, Analyze, Accelerate) obejmują jedno (1) podejście do certyfikacji. Aby poddać się certyfikacji, przedsiębiorstwo musi:

1.1. zatrudniać w danym kraju 10 albo więcej pracowników zatrudnionych w pełnym/niepełnym wymiarze czasu pracy (z wyłączeniem pracowników zatrudnionych na określone dni, tymczasowych i kontraktowych);

1.2. zapewnić, że ankieta jest dostępna w Internecie dla wszystkich pracowników;

1.3. przeprowadzić certyfikacyjną ankietę Trust Index© Survey wśród wszystkich swoich pracowników, jeśli łączna liczba jego pracowników w danym kraju wynosi 5000 albo mniej. Jeśli przedsiębiorstwo ma więcej niż 5000 pracowników w danym kraju, musi ono przeprowadzić ankietę z udziałem co najmniej 5000 pracowników (którzy stanowić będą losową próbę wybraną z całości populacji pracowników w tym kraju) albo może przeprowadzić badanie na pełnej populacji pracowników, w zależności od zamówionego pakietu (tj. Assess, Analyze lub Accelerate);

1.4. uzyskać liczbę odpowiedzi w ankiecie Trust Index Survey wystarczającą do osiągnięcia albo przekroczenia progu koniecznego do przyznania certyfikatu, przy czym margines błędu musi wynosić mniej niż 10,5% przy poziomie ufności 90%;

1.5. przedłożyć opis kultury miejsca pracy dotyczący struktury demograficznej pracowników oraz programów realizowanych przez przedsiębiorstwo w okresie przeprowadzania ankiety;

1.6. realizowana pod kątem certyfikacji ankieta Trust Index Survey oraz opis kultury miejsca pracy muszą odzwierciedlać całość struktury podmiotu w danym kraju, włącznie z podmiotem dominującym, wszystkimi podmiotami zależnymi, pionami i działami w tym kraju. Przedsiębiorstwo może uzyskać certyfikację niezależnie od swojego podmiotu dominującego i swoich podmiotów zależnych, jeśli jest w stanie wykazać przed dokonaniem zakupu danego pakietu, że prowadzi działalność jako osobne przedsiębiorstwo z osobną marką i kulturą miejsca pracy.

2. Certyfikacja, profile oraz uwzględnienie na listach Najlepszych Miejsc Pracy

2.1. Jeśli po wykonaniu przez przedsiębiorstwo wszelkich koniecznych kroków średnia wyników uzyskanych w ramach modelu Great Place To Work® Model© osiągnie minimum wymagane do przyznania certyfikatu, przedsiębiorstwo zostanie oznaczone jako Great Place To Work® Certified™ i profil Great Place To Work® Profile™ zostanie odpowiednio opublikowany. Każde przedsiębiorstwo, które znajdzie się na liście Najlepszych Miejsc Pracy™ Great Place To Work®, zostaje na niej umieszczone na podstawie odpowiedzi udzielonych przez jego pracowników w ankiecie Great Place To Work Trust Index Survey, która jest narzędziem opracowanym przez spółkę Great Place To Work i przez nią zastrzeżonym. Kryteria i metodologia określone dla poszczególnych list Najlepszych Miejsc Pracy™ są zarządzane przez spółkę Great Place To Work wedle jej uznania i mogą ulec zmianie.

2.2. Certyfikacja jest ważna przez 12 miesięcy od dnia przyznania certyfikatu (dalej jako „Okres Certyfikacji”). Przedsiębiorstwa, które uzyskają certyfikat, mogą posługiwać się odznaką certyfikacyjną w danym kraju, bez obowiązku uiszczania opłat licencyjnych, przez Okres Certyfikacji, zgodnie z następującymi wytycznymi: wytyczne dotyczące korzystania z odznaki certyfikacyjnej – https://www.greatplacetowork.com/certification-brand-guide.

2.3. Następnie przedsiębiorstwo zostanie wzięte pod uwagę przy tworzeniu wszystkich list Najlepszych Miejsc Pracy, do uwzględnienia w których będzie ono uprawnione w Okresie Certyfikacji. Aby móc zostać umieszczonym na liście Najlepszych Miejsc Pracy Great Place To Work, należy zapewnić zgodność z następującymi zasadami:

2.3.1. Przedsiębiorstwo musi uzyskać wystarczającą liczbę odpowiedzi na ankietę, tak aby osiągnąć albo przekroczyć próg dla danej listy Najlepszych Miejsc Pracy – margines błędu musi być niższy niż 5,5% przy poziomie ufności 95%.

2.3.2. Przedsiębiorstwo musi być oznaczone jako Great Place To Work-Certified w chwili upływu danego terminu związanego ze sporządzeniem danej listy Najlepszych Miejsc Pracy oraz musi spełniać określone kryteria. Terminy i kryteria mogą ulec zmianie.

2.3.3. Przedsiębiorstwo musi mieć opublikowany profil Great Place To Work. Profil Great Place To Work jest publikowany w Internecie przez spółkę Great Place To Work i może prezentować dotyczące przedsiębiorstwa fakty i pozytywne wyniki ankiety w podsumowaniu.

2.3.4. Przedsiębiorstwa umieszczone na liście Najlepszych Miejsc Pracy mogą używać odznaki związanej z listą krajową zgodnie z następującymi wytycznymi: https://www.greatplacetowork.com/national-list-badge-guide.

3. Uczciwość naszego procesu selekcji

3.1. Przedsiębiorstwo przyjmuje do wiadomości, że spółka Great Place To Work oraz Podmioty Powiązane Spółki GPTW nie biorą pod uwagę stosunków osobistych, prezentów ani innych form wywierania wpływu (lub prób wywierania wpływu) w ramach procesu certyfikacji przedsiębiorstwa lub tworzenia listy Najlepszych Miejsc Pracy. Zlecenie spółce Great Place To Work lub Podmiotom Powiązanym Spółki GPTW wykonania usług (np. konsultingu) nie pomoże przedsiębiorstwu w uzyskaniu certyfikacji lub umieszczeniu go na liście Najlepszych Miejsc Pracy. Osoby dokonujące oceny pod kątem umieszczenia przedsiębiorstwa na liście Najlepszych Miejsc Pracy podpisują umowy o zachowaniu poufności i są sprawdzane pod kątem potencjalnych konfliktów interesów.

3.2. „Podmioty Powiązane Spółki GPTW” oznaczają podmioty, które bezpośrednio albo pośrednio kontrolują spółkę Great Place To Work, są przez nią kontrolowane lub znajdują się pod kontrolą razem z nią, w tym podmioty, z którymi spółka Great Place To Work zawarła umowy licencyjne w celu sprzedaży i świadczenia Usług Abonamentowych, w szczególności spółkę Great Place to Work Institute, Inc. „Kontrola” (w tym kontekście) oznacza posiadanie, bezpośrednio albo pośrednio, możliwości kierowania zarządzaniem i polityką operacyjną danego podmiotu wskutek posiadania większości praw głosu lub papierów wartościowych, zawartej umowy lub innej sytuacji.

4. Poufność: dane, materiały i inne informacje należące do przedsiębiorstwa

4.1. Spółka Great Place To Work będzie przekazywać dane przedsiębiorstwa wyłącznie Podmiotom Powiązanym Spółki GPTW oraz zatwierdzonym partnerom medialnym i badawczym, którzy zostali uprzednio upoważnieni do ich otrzymywania na podstawie pisemnych umów ze spółką Great Place To Work do celów opracowywania i publikowania list lub powiązanych wyników analiz. Dane te mogą obejmować wybrane wskaźniki pochodzące z przekazanych materiałów dotyczących kultury miejsca pracy, wyników ankiety Trust Index© Survey oraz opinii zgłoszonych przez pracowników.

4.2. Spółka Great Place To Work może wykorzystywać dane zbiorcze do publikowania raportów, artykułów, badań i książek, dodatkowo do list Najlepszych Miejsc Pracy i profili Great Place To Work.

4.3. Spółka Great Place To Work może cytować przykłady najlepszych praktyk stosowanych przez przedsiębiorstwo w prezentacjach, wykładach, wywiadach, artykułach i innych formach komunikacji, jednak zawsze w sposób zgodny z wytycznymi dotyczącymi pozytywnego uznania.

4.4. Niniejsza Umowa nie ma zastosowania do informacji przedsiębiorstwa, (a) które są lub staną się częścią domeny publicznej; (b) które zostaną udostępnione spółce Great Place To Work przez osobę trzecią bez obowiązku zachowania ich w poufności lub (c) na ujawnienie których przedsiębiorstwo wyrazi zgodę.

5. Wytyczne dotyczące pozytywnego uznania

5.1. Przedsiębiorstwu zostanie zapewnione pozytywne uznanie w materiałach i wynikach analiz rozpowszechnianych przez spółkę Great Place To Work, w tym Podmioty Powiązane Spółki GPTW,  i jej partnerów medialnych. Przedsiębiorstwo nie będzie krytykowane za swoje starania, polityki, programy lub praktyki.

5.2. Spółka Great Place To Work może publikować wyniki analizy przedsiębiorstwa bez jego uprzedniej zgody – pod warunkiem, że ma to miejsce zgodnie z niniejszymi wytycznymi dotyczącymi pozytywnego uznania.

5.3. Przedsiębiorstwo nieodwołalnie upoważnia spółkę Great Place To Work oraz przyznaje jej prawo do wykorzystywania danych, informacji i innych materiałów przekazanych przez siebie i przez swoich przedstawicieli (dalej łącznie jako „Materiały”), zgodnie z regulaminem certyfikacji Great Place To Work oraz list Najlepszych Miejsc Pracy Great Place To Work, wedle jej uznania, do celów opracowywania i publikowania list Najlepszych Miejsc Pracy oraz powiązanych wyników analiz. Materiały mogą obejmować wybrane wskaźniki pochodzące z przekazanych materiałów dotyczących kultury miejsca pracy, wyników ankiety Trust Index© Survey oraz opinii zgłoszonych przez pracowników. Przedsiębiorstwo zrzeka się prawa do kontroli i zatwierdzenia Materiałów oraz sposobu ich wykorzystania oraz przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że przedmiotowa zgoda obejmuje prawo spółki Great Place To Work do kopiowania, skracania, przycinania, edytowania, poprawiania, przerabiania, adaptowania, modyfikowania i innego zmieniania i wykorzystywania Materiałów, w całości albo w części, bez konieczności uzyskania dalszej zgody lub zapłacenia wynagrodzenia. Przedsiębiorstwo zrzeka się wszelkich roszczeń prawnych w zakresie rekompensaty lub wynagrodzenia jakiegokolwiek rodzaju z tytułu praw przyznanych wskutek wyrażenia powyższej zgody. Przedsiębiorstwo nieodwołalnie upoważnia spółkę Great Place To Work do upoważnienia i przyznania spółce Great Place To Work® Institute, Inc. praw w takim samym zakresie, jak wskazano w niniejszym artykule.

5.4. Przedsiębiorstwo wyraża zgodę na publikowanie profilu Great Place To Work utworzonego przez spółkę Great Place To Work, stosownie do przypadku, włącznie z publikacją wszelkich informacji, wszelkich logo i znaków towarowych przedsiębiorstwa oraz wszelkich zdjęć i grafik, które zostały przekazane spółce Great Place To Work przez przedsiębiorstwo lub jego pracowników w celu dokonania oceny przedsiębiorstwa przez spółkę Great Place To Work lub przygotowania profilu Great Place To Work. Spółka Great Place To Work może okresowo zawierać umowy z osobami trzecimi w odniesieniu do publikacji profilu Great Place To Work w formie drukowanej oraz w innych formach i mediach, a przedsiębiorstwo oświadcza, że nie wyraża sprzeciwu wobec wydrukowania profilu Great Place To Work przez takie osoby trzecie.

6. Prywatność i poufność

Odpowiedzi na wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące ochrony, bezpieczeństwa i poufności danych zawarte są w informacji o ochronie i bezpieczeństwie danych opublikowanej przez spółkę Great Place To Work pod następującym adresem: https://www.greatplacetowork.pl/polityka-prywatnosci.

7. Zawieszenie

W wypadku, gdy przedsiębiorstwo naruszy postanowienia niniejszych wytycznych, spółka Great Place To Work może niezwłocznie zawiesić jego kwalifikowalność, jeśli racjonalnie uzna ona, że naruszenie to może stanowić ryzyko dla własności intelektualnej spółki Great Place To Work lub Podmiotów Powiązanych Spółki GPTW. Spółka Great Place To Work niezwłocznie skontaktuje się z przedsiębiorstwem w celu dokonania oceny czy może ono usunąć powstałe naruszenie, a jeśli naruszenie nie zostanie usunięte w ciągu trzydziestu (30) dni, spółka Great Place To Work będzie mogła anulować kwalifikowalność przedsiębiorstwa.

Ostatnia aktualizacja: 26.06.2024

 


Terms & Conditions for Great Place To Work® Certification™ and Best Workplaces™ List

These Terms & Conditions for Great Place To Work® Certification™ and Best Workplaces™ List (“Terms”) shall apply to Orders concluded with “GPTW Institute Polska” Sp. z o.o.  with registered office in Warsaw, ul. Kazimierzowska 43/33, 02-572 Warsaw, Poland, KRS (registry number): 0000315754, NIP (tax number): 7010160499, D-U-N-S: 422202514 (“Grate Place to Work”), which in their content refer directly to these Terms. All Great Place To Work Assessment packages (Assess, Analyze, Accelerate) are non-refundable and have a one-year term from the initial purchase date in which to utilize all included components.

1. Certification Eligibility Requirements

Each Certification eligible Assessment package (Assess, Analyze, Accelerate) includes one(1) Certification attempt. To participate in Certification, Company must:

1.1 Have 10 or more country-based full-and/or part-time employees (do not include per diem, temporary or contract employees).

1.2 Ensure that the survey is accessible online to all employees.

1.3 Administer a Certification-eligible Trust Index© Survey to all employees if total country-based employee count is 5,000 or fewer. If Company has more than 5,000 country-based employees, depending on the details of the package ordered (i.e., Assess, Analyze or Accelerate), Company must, at a minimum, survey 5,000 employees (generated as a random sample from the entire country’s employee population) or may contract to conduct a full census.

1.4 Receive enough Trust Index Survey responses to meet or exceed the current Certification threshold with less than 10.5% margin of error at a 90%confidence level in the results.

1.5 Submit a culture assessment that reflects employee demographics and company programs at the time of distributing the survey.

1.6 The Certification-eligible Trust Index Survey and culture assessment must reflect the entire entity within the country, including the parent, all subsidiaries, divisions, and departments in that country. Company can only be awarded Certification independently of their parent organization and related subsidiaries if Company can show, prior to initial purchase, that they operate as a distinct and separate business, brand, and culture.

2. Certification, Profiles, and Best Workplaces Lists Consideration

2.1 Once Company has completed all the required steps, should the average of all Great Place To Work® Model© statements meets the Certification threshold, Company will be awarded the designation as Great Place To Work®-Certified™ and a Great Place To Work® Profile™ will be published, as applicable. Any Company that appears on a Great Place To Work® Best Workplaces™ List is selected primarily based on their employees' responses to the Great Place To Work Trust Index Survey which is a proprietary employee survey developed by Great Place To Work. The specific criteria and methodology for each Best Workplaces List is managed by and at the discretion of Great Place To Work and is subject to change.

2.2 Certification is valid for 12 months from the date awarded (“Certification period”). Companies awarded Certification can use the country-specific Certification badge, royalty free, during the Certification Period according to the guidelines found here: Certification Badge Usage Guideline https://www.greatplacetowork.com/certification-brand-guide

2.3 Company will be then considered for all Best Workplaces Lists that they are eligible for during the Certification Period. To be considered for Great Place To Work Best Workplaces Lists, the rules are as follows:

2.3.1 Enough survey responses must be received by Company to meet or exceed the Best Workplaces List threshold of less than a 5.5% margin of error at a 95% confidence level in the results.

2.3.2 Company must be Great Place To Work-Certified at the time of any deadline for any Best Workplaces List and meet specific criteria. Deadlines and criteria are subject to change.

2.3.3 Company must have a published Great Place To Work Profile. The Great Place To Work Profile is published online by Great Place To Work and may highlight Company facts and high-level positive results from the survey.

2.3.4 Companies selected for a Best Workplaces List can use the country-specific List badge according to the guidelines found here: https://www.greatplacetowork.com/national-list-badge-guide

3. Integrity of Our Selection Process

3.1 Company is aware that Great Place To Work as well as GPTW Affiliates will not consider personal relationships, gifts, or any other influences (or attempted influences) in the selection of Company for Certification and/or a Best Workplaces List. Engaging Great Place To Work or any of GPTW Affiliates for services (e.g., Consulting) does not help Company obtain Certification or appear on a Best Workplaces List. Evaluators involved in the selection of Company for a Best Workplaces List sign non-disclosure agreements and are screened for potential conflicts of interest.

3.2  “GPTW Affiliates” means those entities that are directly or indirectly controlled by, control, or are under common control with Great Place to Work, including, but not limited to, those entities with whom Great Place to Work has entered into license agreements to be able to sell and provide the Subscription Services, in particular Great Place to Work Institute, Inc. “Control” (in this context) means the possession, directly or indirectly, of the power to direct or cause the direction of the management and operating policies of the entity in respect of which the determination is being made through the ownership of the majority of its voting or equity securities, contract, or otherwise. 

4. Confidentiality: Data, Materials, and other Company Information

4.1 Great Place To Work will only provide Company data to GPTW Affiliates and approved media and research “partners” who have been authorized in advance by written agreements with Great Place To Work for purposes of developing and publishing a list and/or related findings. This data may include selected data points gathered in the culture assessment, specific Trust Index Survey results and employee comments.

4.2 Great Place To Work may use aggregate data to publish reports, articles, research, or books in addition to Best Workplaces Lists and Great Place To Work Profiles.

4.3 Great Place To Work may cite examples of Company’s best practices in presentations and speeches, media interviews, articles, and other communications, but only in accordance with the Positive Recognition Guidelines.

4.4 This Agreement does not apply to any information of Company that (a) is or becomes available in the public domain; (b) becomes available to Great Place To Work on a non-confidential basis from a third party or (c) is consented to disclosure by Company.

5. Positive Recognition Guidelines

5.1 Positive Recognition will be provided to Company named in publicity and findings distributed by Great Place To Work, including GPTW Affiliates, and its media partners. Company will not be negatively critiqued for its efforts, policies, programs, or practices.

5.2 Great Place To Work may publish findings on Company without prior approval from Company, provided this use is in accordance with these Positive Recognition Guidelines.

5.3 Company irrevocably authorizes and grants to Great Place To Work the right to use the data, information and other material it and its representatives provide (collectively, the “Material”) as part of the Great Place To Work Certification & Great Place To Work Best Workplaces Lists Terms, at its discretion for purposes of developing and publishing Best Workplaces Lists or related findings. This Material may include selected data points gathered in the culture submission, specific Trust Index© Survey results and employee comments. Company waives any inspection or approval of any such Material or the use thereof and it acknowledges and agrees that this Consent includes the right of Great Place To Work to copy, cut, crop, edit, revise, alter, adapt, modify or otherwise change and use the Material, in whole or in part, without any further approval by or consideration. Company waives any legal claim to any compensation or receipt of consideration of any kind for the rights granted by this Consent. Company irrevocably authorizes Great Place to Work to grant and authorize, to the same extent, the rights to Great Place To Work® Institute, Inc. as indicated in this section.

5.4 Company consents to the publication of the Great Place To Work Profile created by Great Place To Work, as applicable, including the publication of any information, any Company logos or trademarks, or any photographs or graphics, that have been submitted to Great Place To Work by Company or its employees in order for Great Place To Work to evaluate Company or prepare a Great Place To Work Profile. From time to time, Great Place To Work may enter into agreements with third parties for publication of the Great Place To Work Profile in print and other forms of media, and Company agrees that it has no objections to such third parties printing Company’s Great Place To Work Profile.

6. Privacy and Confidentiality

All questions or concerns about the data privacy, data security, and confidentiality are addressed in the Great Place To Work Privacy & Security Notice found here: https://www.greatplacetowork.pl/polityka-prywatnosci.

7. Suspension

If Company is in breach of these Terms & Conditions, Great Place To Work may suspend the eligibility immediately if it reasonably deems that Company’s breach may put the Intellectual Property of Great Place to Work or GPTW Affiliates at risk.  Great Place To Work will promptly communicate with Company to assess if Company may remedy such breach and if such breach is not remedies within thirty (30) days, Great Place to Work may terminate the eligibility of the Company.

Last Updated: 26.06.2024

 

Strona korzysta z plików cookies w celu lepszego jej działania. Korzystając z tej strony zgadzasz się na ich użycie i przechowywanie na Twoim urządzeniu. Więcej informacji o wykorzystaniu plików cookies znajdziesz w

polityce prywatności

ZGADZAM SIĘ